USLOVI UČESTVOVANJA NA PRIREDBAMA

hr_img_6740_mNa sajamskim priredbama po pravilu mogu da budu izloženi samo nekorišćeni eksponati. Izuzetno, ako to program priredbe predviđa, mogu da budu izloženi muzejski i arhivski primerci, korišćeni i drugi slični eksponati.
Na sajamskim priredbama koje odredi Sajam može da se prodaje roba na malo.
Učesnici na sajamskim priredbama mogu da izlažu u svoje ime i za svoj račun, ali i za račun ili u ime druge organizacije.
Zakupljeni izložbeni prostor izlagač ne može nikome da ustupi na korišćenje, ni u celini ni delimično – izlagač nema pravo podzakupa.
Svi izlagači na sajamskim priredbama su obavezni da se registruju u zvaničnom sajamskom katalogu i za to plate pripadajuću izlagačku upisninu.Sajam definiše sledeće kategorije izlagača:

IZLAGAČI – Pravna lica koji izlažu sopstvene proizvode i za to zakupljuju određeni izložbeni prostor i pravo na registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu, kao i pravo na korišćenje svih ostalih usluga koje se nalaze u ponudi Beogradskog sajma. Izlagači svoj naziv ističu na frizu štanda.

SUIZLAGAČI – Ukoliko se na štandu koji je iznajmio izlagač izlažu i eksponati drugih firmi i prisustvuje osoblje tih drugih firmi, one su u obavezi da budu prijavljene kao suizlagači. Suizlagači se prijavljuju na posebnim prijavama za učestvovanje i obaveznu registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu i plaćaju pripadajuću upisninu. Suizlagači svoj naziv ističu ravnopravno sa izlagačima na frizu štanda. Ukoliko izlagač prijavljuje suizlagača za učešće i registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu, on je u obavezi da uz prijavu priloži i ovlašćenje suizlagača.

INDIREKTNI IZLAGAČI – Ukoliko se na štandu koji je iznajmio izlagač izlažu eksponati neke druge firme, a ne samo brošure, prospekti ili slične publikacije, te firme imaju status indirektnih izlagača. Izlagač je u obavezi da prijavi sve indirektne izlagače. Za svakog navedenog izlagača, izlagač plaća Sajmu pripadajuću upisninu. Podaci o indirektnim izlagačima se ne unose u katalog pod posebnim slovom, već se prema tekstu koji popunjava izlagač objavljuju u listi predstavljenih firmi. Naziv/i indirektnih izlagača ističu se na posebnom panou u okviru štanda, a ne na frizu. Za prijavljivanje indirektnih izlagača ne mora da se priloži ovlašćenje. Izlagač ima pravo da istakne nazive firmi suizlagača i indirektnih izlagača na predviđene načine na svom štandu, samo ako ih je prijavio Beogradskom sajmu. Ako izlagač ne prijavi suizlagače ili indirektne izlagače ili pruži nekompletne podatke u svojoj prijavi, Sajam ima pravo da od izlagača naknadno naplati troškove suizlagačkih upisnina i upisnina za indirektne izlagače.
Izlaganje proizvoda koji nisu navedeni u Posebnim uslovima učešća koji se definišu za svaku manifestaciju Beogradskog sajma ponaosob nije dozvoljeno.
Beogradski sajam za svaku priredbu pojedinačno utvrđuje minimum izložbenog prostora koji izlagač može da zakupi.