UPUTSTVO ZA OVERU PROJEKTA

hr_img_6770_mSvaki izlagač koji izgradnju štanda vrši samostalno i svaki izvođač angažovan od strane izlagača za izgradnju štanda, dužni su da Projektnom birou sajma dostave projekat štanda na odobrenje, a najkasnije 3 dana pre početka perioda montaže štandova. Period montaže i demontaže je unapred određen od strane organizatora priredbe o čemu će izlagač biti obavešten prilikom prijavljivanja.

Projekti se dostavljaju isključivo na mail adresu: overaprojekta@sajam.rs u PDF formatu A4, vertikalna orjentacija, i moraju sadržati:

crtež osnove štanda
crtež izgleda štanda
tehnički opis štanda sa navedenim svim materijalima korišćenim pri izradi zidova štanda, poda štanda.
crtež mora biti iskotiran

ili
3D crtež štanda iz 2 ugla sa tehničkim opisom štanda.

Svaki Projekat poslat na odobrenje mora sadržati i sledeće informacije:

naziv izlagača i izvođača
naziv sajamske manifestacije
broj hale
broj štanda
osoba za kontakt
broj telefona / fax-a
mail adresa