TEHNIČKI USLOVI

decijesobe_img_6270_m_no1Svaki štand u planu raspodele izložbenog prostora ima svoju posebnu oznaku-broj štanda, upisan naziv i mesto izlagača-suizlagača, kvadraturu i obeležena mesta priključka vode, struje, telefona i mesta hidranta za zaštitu od požara.
Gabarit štanda je obeležen oznakama na podu hale i štand se montira isključivo u okviru obeleženog prostora.
Projekat štanda obuhvata samo zakupljeni prostor. Elementi štanda ne mogu prelaziti gabarite štanda, odnosno biti prepreka evakuaciji ljudi i prolaza interventnih vozila u hitnim slučajevima. Posebno obratiti pažnju pri projektovanju frizova i drugih elemenata štanda od sistema prostornih rešetki (npr. Syma-Orbit) da elementi konstrukcije ne prelaze gabarit štanda ni u horizontalnom ni u vertikalnom planu. Takođe voditi računa da se efektivni izložbeni prostor umanjuje za debljinu spoljnog zida štanda ka susedu.
Elementi sistemskih konstrukcija za izradu štanda moraju oblikom i kvalitetom odgovarati standardima za izgradnju ove vrste objekta i svim tehničkim i sigurnosnim propisima. Elementi moraju biti neoštećeni i čisti.
Dozvoljena visina konstrukcije pregradnih zidova štanda je 3,0 m u zatvorenom izložbenom prostoru. Izuzetak se može napraviti u slučaju kada izlagač zakupi celu halu, kada se postavlja spratni štand i u drugim posebno ugovorenim slučajevima. Prilog: Šematski prikaz zona u halama (PDF)
Zid štanda ka prolazu ne sme biti duži od 1/3 dužine te strane štanda. Ukoliko je potrebno da bude postavljen duž cele strane štanda, onda se mora povući 0,5 m od granične linije štanda i obavezno rešiti ubacivanjem elemenata vitrina, podijuma, foto materijala ili drugih izložbenih detalja.
Za postavljanje reklamnih kula, frizova, stubova, zidnih panoa čija visina prelazi 3,0 m je potrebna saglasnost Beogradskog sajma (poslovnica propagande i projektni biro Beogradskog sajma). Ovi elementi moraju biti udaljeni najmanje 1 m od granične linije štanda sa susedom. Jarbole i zastave nije dozvoljeno postavljati samoinicijativno izvan zakupljenog izložbenog prostora.
Reklamne površine u okviru izgrađenog izložbenog prostora, iznad visine od h=3,0 m i dužine l=2,0 m fakturišu se kao dodatni reklamni prostor po 1 m2 , a po cenovniku Poslovnice propagande Beogradskog sajma. Reklamna površina za naknadni obračun se utvrđuje prilikom overe projekta.
Ako se štand nalazi uz ogradu galerije hale ili uz stakleni zid hale, zadnja strana štanda mora biti obrađena u beloj boji. Ograda galerija u halama kao i stakleni zidovi hala su reklamni prostori Beogradskog sajma i mogu se, na osnovu zahteva izlagača, koristiti kao integralni deo štanda. Granični zid ka susednom štandu takođe mora biti obrađen u beloj boji. Nije dozvoljeno koristiti zid susednog štanda kao svoj, osim ako ne postoji pismena saglasnost suseda dostavljena prilikom overe projekta.
Natpisi firmi izlagača se postavljaju na lice štanda. Ako štand ima više lica natpis mora da se postavi na svakoj strani štanda. Natpis firme mora biti udaljen od susednog štanda najmanje 1 m.
Ukoliko štand ima plafonsku konstrukciju, ona mora biti ujednačeno obrađena i sa gornje strane, u svim slučajevima kada je vidljiva.
Dozvoljeno je podizanje poda štanda do visine od 20 cm. Podna konstrukcija mora da bude bezbedna za hodanje, montirana tako da ne ošteti pod hale i obrađena po ivicama.
Za vreme trajanja sajma, ambalaža se ne sme ostaviti izvan štanda, niti na bilo koje drugo vidljivo mesto, osim na način koji je predviđen za čišćenje hale i štandova u vreme održavanja priredbe.
Izlagači su obavezni da u okviru štanda poštuju pravila lojalne konkurencije, dobrog poslovnog ponašanja i utvrđenog kućnog reda. Zabranjene su:
Glasne demonstracije i prezentacije firme, programa i proizvoda
Najavljivanja, objavljivanja i oglašavanja koja ometaju ostale izlagače
Sukobi sa konkurencijom, ostalim osobljem i posetiocima sajma
Na štandu se ne dozvoljava upotreba zvučnih elektronskih uređaja koji proizvode nivo buke veći od 50 decibela.
Električna mreža Beogradskog sajma raspolaže naponom od 220 V monofazne i 3×380 V trofazne naizmenične struje od 50 Hz. Sistem je nulovan. Priključak za električnu energiju na štandu daje Beogradski sajam po pregledu instalacije koju je izveo izlagač. Ukoliko izlagač ima potrebu za instalisanom snagom većom od 15 kW, dužan je da to najavi blagovremeno uz prijavu, kako bi elektroslužba sajma mogla da obezbedi odgovarajući priključak. Ukoliko instalacija ne odgovara tehničkim propisima, priključak neće biti dat dok se instalacija ne dovede u tehnički ispravno stanje. Posle davanja priključka sa naznačenim tehničkim kapacitetom potrošnje bilo da je u pitanju rasveta štanda ili demonstriranje eksponata izlagač ne sme da vrši izmene i dopune na instalaciji, niti da pređe dozvoljeni kapacitet potrošnje, bilo da je u pitanju rasveta štanda ili demonstriranje eksponata. Vodovodna instalacija Beogradskog sajma ima priključne dimenzije ¾ cola i maksimalni pritisak u mreži od 7 bara. Priključak na instalaciju izvodi isključivo Beogradski sajam.
Izlagač je dužan da sve instalacije, uređaje, eksponate i štand održava u ispravnom stanju. Ako se u okviru izložbenog prostora nalazi protivpožarni hidrant ili razvodni orman za struju, pristup do njih mora da bude slobodan. Isto tako mora da bude obezbeđen slobodan pristup pomoćnim izlazima iz hale. Izlagač je dužan da dopusti prolaz vodovodnih creva i ostalih instalacija kroz zakupljeni izložbeni prostor ukoliko na susednim štandovima nema priključaka istih.
Za dekoraciju štandova ne mogu se koristiti lako zapaljivi materijali. Udaljenost izvora osvetljenja od zapaljivih površina ne sme da bude manja od 40 cm. Grejna tela i kompresori u halama mogu da se koriste samo uz posebnu saglasnost Beogradskog sajma. Korišćenje i izlaganje boca punjenih gasovima pod visokim pritiskom nije dozvoljeno. Zavarivanje, lakiranje, letovanje i drugi radovi koji predstavljaju opasnost za izbijanje požara, mogu se obavljati samo uz pismenu saglasnost službe protivpožarne zaštite Beogradskog sajma, i uz obavezno poštovanje propisa o zaštiti od požara. Navedeni radovi mogu se obavljati samo u odsustvu posetilaca.
Za podizanje reklamnih stubova i objekata na poluotvorenom i otvorenom izložbenom prostoru, izlagač je obavezan da Beogradskom sajmu dostavi projekat sa statičkim proračunom. Ukoliko izlagač sam izrađuje i postavlja podloge, noseće stope ili ležišta za navedene reklamne objekte, obavezan je da ih po završetku priredbe demontira, odnese sa Beogradskog sajma i teren dovede u prvobitno stanje u predviđenom roku za demontažu štanda.
Za nepoštovanje bilo koje od navedenih tačaka tehničkih uslova izlagač će snositi sledeće posledice:
Svi objekti i delovi štanda koji nisu u skladu sa tehničkim uslovima izgradnje će se odmah demontirati o njegovom trošku.
Za sva oštećenja se naplaćuje šteta utvrđena komisijski.