Tehničke usluge

hr_img_6773_mUsluge navedene u Prijavi za tehničke usluge ugovaraju se preko Inspektorata izložbenog prostora, gde se mogu dobiti i informacije o ostalim uslugama koje je Beogradski Sajam u mogućnosti da pruži. Navedene usluge ne ulaze u cenu zakupa niti izgradnje izložbenog prostora i podležu posebnoj naplati.

Električna energija

Električna mreža Beogradskog sajma raspolaže naponom od 220 V monofazne i 3 x 380 V trofazne, naizmenične struje od 50 Hz. Instalacija i aparati koji se priključuju moraju da budu podešeni za rad na navedenoj vrsti napona i frekvencije. Za izradu instalacije za priključivanje raznih aparata, mašina i svetiljki za zaštitu od dodirnog napona za sve izlagače važe propisi za izradu privremenih električnih instalacija. Štand mora imati razvodnu tablu koja ne ulazi u cenu priključka, već se naknadno naplaćuje. Ukoliko izlagač ima svoju razvodnu tablu, koja odgovara propisima, Beogradski sajam će izvršiti njeno priključenje na mrežu. Priključak izvedene instalacije odobriće se uz saglasnost stručnog lica elektro-službe Beogradskog sajma.

TelefonZa potrebe svojih korisnika Beogradski sajam raspolaže internom telefonskom centralom preko koje je moguće ostvariti sve vrste automatskog dolaznog i odlaznog telefonskog saobraćaja. Priključak podrazumeva priključenje na telefonsku mrežu sa telefonskim aparatom, a korišćenje dodatnog aparata ili faksa podleže posebnom plaćanju u skladu sa cenovnikom.

After enjoying a tour around the Belgrade Fair venue, you can play casino games at Superb casinos. You could win cash prizes in the process.

Nameštaj i opremaZa uređenje izložbenog prostora Beogradski sajam iznajmljuje izlagačima nameštaj i drugu potrebnu opremu za uređenje štandova u skladu sa cenama iz cenovnika Beogradskog sajma.

U cenu zakupa nameštaja i opreme uračunat je najam nameštaja za jednu sajamsku priredbu i troškovi dopreme i otpreme nameštaja sa štanda.

Angažovanje osoblja

Popunjavanjem zahteva za usluge Beogradski sajam svojim izlagačima stavlja na raspolaganje osoblje za vrste poslova koje su navedene uz naplatu prema cenovniku.

Osiguranje eksponata

Beogradski sajam nije osiguran protiv krađe izložbenih eksponata. Našim izlagačima preporučujemo sklapanje sajamskog osiguranja.

Za neizvršeno osiguranje eksponata, opreme i druge imovine, u slučaju nastanka štete (krađe, oštećenja i slično), a za vreme montaže, trajanja priredbe i demontaže, Beogradski sajam ne preuzima nikakvu odgovornost. Sva odgovornost i i nastala šteta padaju na teret izlagača.