PROPAGANDA I REKLAMA

decijesobe_img_6133_mIzlagači imaju pravo da koriste sredstva reklame i propagande na prostoru Beogradskog sajma u okvirima određenim ovim Pravilnikom.
Izlagačima stoje na raspolaganju sledeći vidovi reklame i propagande:
Oglašavanje u zvaničnom katalogu sajamske priredbe koji se izdaje u štampanom i multimedijalnom obliku (CD-rom),
Oglašavanje u službenim sajamskim publikacijama,
Isticanje reklama na za to predviđenim površinama i objektima Beogradskog sajma i na štandovima iznad visine od 3 metra,
Oglašavanje preko radio-stanice Beogradskog sajma,
Ostali vidovi propagande Beogradskog sajma (display, video-filmovi, itd.),
Deljenje letaka i reklamnih uzoraka na štandu,
Deljenje letaka i reklamnih uzoraka van štanda,
Kao i drugi vidovi reklame i propagande uz posebnu saglasnost Beogradskog sajma.
Uslovi korišćenja reklamno-propagandnih usluga iz tačke 2. ovog člana određeni su cenovnikom Beogradskog sajma ili se posebno ugovaraju.
Bez saglasnosti Beogradskog sajma izlagači ne mogu da postavljaju svoje reklamne elemente ili koriste ostale vidove reklame na prostoru Beogradskog sajma.
Zvučna reklama i muzika mogu se koristiti u okviru štanda izlagača samo pod uslovom da ne remete poslovanje drugih izlagača, a termin i dužina trajanja posebnih promocija, programa za posetioce, modnih revija i sličnih aktivnosti na štandu moraju unapred biti prijavljeni inspektoru hale i organizatoru sajamske manifestacije.
Kod svih prethodno navedenih vidova reklame i propagande dozvoljeno je korišćenje isključivo poslovne reklame i propagande u skladu sa Međunarodnim kodeksom o lojalnom postupanju na polju publiciteta.
Izlagač može davati intervjue samo na prostoru svog sopstvenog štanda.
Reklamni plakati (osim na sopstvenom štandu) mogu da se postavljaju na samo za to određenim mestima.
Za svaku sajamsku priredbu Beogradski sajam po pravilu izdaje zvanični katalog i CD-rom. Primerak kataloga i CD-roma pripada svakom izlagaču bez naplate.