OVLAŠĆENjA BEOGRADSKOG SAJMA

img_6166_mBEOGRADSKI SAJAM ZADRŽAVA PRAVO DA:

Otkaže ili promeni termin održavanja sajamske priredbe, o čemu je dužan da obavesti već prijavljene izlagače najmanje mesec dana pre predviđenog datuma održavanja sajamske priredbe. Ukoliko prijavljeni izlagači ne otkažu izlaganje u pismenom obliku u roku od 15 dana po prijemu obaveštenja o promeni termina smatra se da su prihvatili novi termin. U slučaju promene termina održavanja sajamske priredbe neće biti umanjenja ugovorenih cena.
Proširi ili ograniči sajamsku priredbu po dužini trajanja ili nomenklaturi proizvoda koji mogu da budu izloženi, da određuje dane za novinare, komercijalne dane i vreme posete sajamske priredbe.
Odredi cene izložbenog prostora svih usluga, parkinga i ulaznica.
Ukloni sa izložbenog prostora, na teret i rizik izlagača, eksponate koji mogu da ugroze ljude i nanesu štetu tuđoj imovini, ako izlagač ne uvede neophodne sigurnosne mere.
Zabrani demonstriranje eksponata ako nisu uvedene neophodne sigurnosne mere.
Zabrani unošenje u izložbeni prostor eksponata preko dozvoljene visine i težine, ako podaci o visini i težini eksponata nisu naznačeni u prijavi za učestvovanje i potvrđeni od Beogradskog sajma.
Ukloni reklamno-propagandni materijal i reklamne objekte postavljene izvan za to određenih mesta.
Ukloni sa štanda osoblje izlagača koje se ne pridržava sajamskog reda i da na trošak izlagača postavi svoje osoblje do dolaska zamene osoblja.
Obustavi izlaganje izlagaču koji i pored upozorenja Beogradskog sajma ne postupi po odredbama izričito utvrđenim ovim Opštim pravilima, posebno u sledećim slučajevima:Ako izlagač izlaže eksponate van zakupljenog izložbenog prostora,
Ako izlagač za vreme sajamske priredbe ne održava štand u ispravnom stanju,
Ako izlagač ne obezbedi da osoblje bude na štandu u toku radnog vremena utvrđenog za izlagače za svaku sajamsku priredbu,
Ako izlagač ometa rad ostalih učesnika i posetilaca, naročito ako je to ometanje prouzrokovano preglasnim korišćenjem internog ozvučenja na štandu čiji intenzitet mora biti prilagođen važećim sajamskim standardima (ne veći od 50 decibela),
Ako izlagač dozvoli odnošenje eksponata tokom trajanja sajamske priredbe, izuzev eksponata koji se prodaju na malo,
Ako izlagač koristi propagandni i reklamni materijal koji nije poslovne prirode ili je u suprotnosti sa Međunarodnim kodeksom o lojalnom postupanju na polju publiciteta.
Propiše i naplati penale za kršenje pojedinih odredaba ovih Opštih pravila.
Imenuje pravna lica ovlašćena za pružanje ostalih usluga na Beogradskom sajmu (špediciju, direkt marketing, catering, logistiku, smeštaj, turističke usluge i sl.).