OSIGURANjE

decijesobe_img_6195_mNa svim priredbama koje se održavaju na Beogradskom sajmu eksponati i druga imovina izlagača moraju da budu osigurani od krađe, oštećenja i slično.
Osiguranje eksponata i druge imovine izlagača mora da obuhvati period vremena od istovara robe na Beogradski sajam, montaže, trajanja priredbe, demontaže do utovara u transportno sredstvo u odlasku robe sa Beogradskog sajma.
Izlagač može svoju robu da osigura preko Beogradskog sajma ili sam preko osiguravajućeg zavoda u zemlji ili inostranstvu.
Odgovornost za štetu nastalu na eksponatima ili drugoj imovini izlagača, ukoliko nisu osigurani na jedan od načina navedenih u tački 3. ovog člana, u potpunosti snosi izlagač.
Beogradski sajam ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav nesrećni slučaj ni povredu koja bi mogla da se desi izlagačima ili osobama koje oni na bilo koji način angažuju za vreme montaže, trajanja priredbe i demontaže štanda.
VIII ŠPEDITERI I CARINA
Teritorija Beogradskog sajma je carinsko područje za inostranu robu koja se izlaže na sajamskim priredbama. U manipulaciji robom na Beogradskom sajmu inostrani izlagači su dužni da se pridržavaju pozitivnih carinskih propisa. Svoje odnose sa carinskim organima inostrani izlagači regulišu neposredno preko zvaničnog zastupnika ili preko ovlašćenog špeditera.
Neocarinjena inostrana roba, koja se u propisanom roku po zatvaranju sajamske priredbe ne odnese sa Beogradskog sajma, smešta se u carinski magacinski prostor. Odnosi koji nastanu po smeštanju inostrane robe u carinski magacinski prostor regulišu se neposredno između inostranog izlagača, odnosno njegovog zvaničnog zastupnika ili ovlašćenog špeditera i carinskih organa.
Inostrani izlagač plaća preko angažovanog špeditera, po cenovniku špeditera, naknadu za smeštaj svoje robe u carinski magacinski prostor.
Beogradski sajam ne snosi odgovornost za štetu koja bi nastala na inostranoj robi za vreme skladištenja u carinskom magacinskom prostoru, kao i na prostoru Sajma.