IZGRADNjA I UREĐENjE IZLOŽBENOG PROSTORA

decijesobe_img_6294_mMONTAŽA ŠTANDA

Izlagač o svom trošku projektuje, montira, uređuje i demontira svoj štand. Izgradnju i uređenje izložbenog prostora izlagač može izvesti:angažovanjem projektnog biroa Beogradskog sajma kao izvođača
angažovanjem registrovanih izvođača radova na Beogradskom sajmu
na drugi način
Za period pripreme i raspremanja hala izlagači plaćaju obaveznu naknadu zajedničkih troškova. Visina naknade i nosioci obaveze plaćanja po ovom osnovu određeni su cenovnikom Beogradskog sajma.
Po obliku, estetskom izgledu i kvalitetu štand treba da odgovara opštoj koncepciji odnosno raspodeli prostora za određenu sajamsku priredbu.
Rok za početak montaže štandova Beogradski sajam utvrđuje za svaku sajamsku priredbu posebno. Minimalni rok za početak montaže je 4 dana uoči otvaranja sajamske priredbe, a maksimalno 10 dana.
Konstrukcija koja se koristi za izgradnju izložbenog prostora na Beogradskom sajmu mora odgovarati tehničkim i sigurnosnim propisima (naročito u pogledu stabilnosti konstrukcije, električnih instalacija i protivpožarne zaštite) i drugim uslovima utvrđenim ovim pravilima. Izlagač/izvođač je dužan da, na zahtev odgovornog lica Beogradskog sajma, dostavi ateste i dokumentaciju o licenci konstrukcije koju koristi. Za atipične konstrukcije koje nisu sistemske, potrebno je dostaviti statički proračun.
Svaki izlagač/izvođač je dužan da overi projekat štanda u Projektnom birou Beogradskog sajma.
Projekat se donosi na overu u 3 /tri/ primerka i treba da sadrži minimalne grafičke elemente iz kojih je jasno vidljiva veličina prostora, tip konstrukcije, visinske kote i oblici gradnje.crteže osnove i izgleda (u razmeri 1:100 ili 1:50) ili skicu trodimenzionalnog prikaza štanda
kratak tehnički opis štanda
Izlagači koji grade štand sami ili preko neregistrovanog izvođača dostavljaju spisak radnika (ime, prezime, broj L.K.)
Ukoliko izlagač koristi zid susednog štanda kao svoj, potrebna je pismena saglasnost suseda.
Ako izlagač planira izgradnju spratnog štanda, dužan je da to prijavi u posebnoj rubrici prijave za učestvovanje.
Sa projektom predviđene posebne ili spratne konstrukcije, potrebno je priložiti statički proračun za to ovlašćenog lica, bezbednosne ateste materijala (protivpožarne, građevinske, itd.)
Izlagač/izvođač je dužan da projekat štanda dostavi projektnom birou Beogradskog sajma na overu isključivo u radno vreme od 8-10 časova pre podne, najkasnije tri dana pre roka za početak korišćenja izložbenog prostora.
Izlagač/ izvođač može da započne izgradnju štanda u hali tek pošto overeni projekat i dozvolu za rad u hali podnese na uvid inspektoru hale. Kretanje i boravak ljudi u hali moguće je samo uz identifikacione isprave. Svaki izlagač/izvođač ima pravo na maks. 10 besplatnih identifikacionih isprava.
Overu projekta obavljaju projektanti projektnog biroa Beogradskog sajma.
Projektni biro overava projekat izlagača, ukoliko je u skladu sa odredbama Opštih pravila o učestvovanju na priredbama Beogradskog sajma, tehničkim uslovima i sigurnosnim propisima, najkasnije u roku od 3 dana od prijema podnesenog projekta.
Obaveza izlagača/izvođača je da izgrađeni štand u svemu odgovara overenom projektu. Za bitne izmene već prihvaćenog projekta, neophodna je saglasnost projektnog biroa Beogradskog sajma.
Dozvola za rad u hali izdaje se izlagaču/izvođaču u projektnom birou Beogradskog sajma pod sledećim uslovima:Da je projekat koji je izlagač/izvođač podneo overen od strane od strane odgovornog lica u projektnom birou
Da je izlagač/izvođač izmirio sve finansijske obaveze prema Beogradskom sajmu dospele za plaćanje do tog trenutka
Da je izlagač/izvođač dostavio spisak lica, sa br. ličnih karata (brojevima pasoša), koja će biti angažovana na poslovima izgradnje i uređenja izložbenog prostora. Na osnovu dostavljenog spiska, i br. ličnih karata (brojevima pasoša) ekipe koja je angažovana na poslovima montaže i demontaže izložbenog prostora, Beogradski sajam izdaje izlagaču/izvođaču identifikacione isprave za rad u hali, a maksimalno 10 komada.
Izlagač/ izvođač zauzima izložbeni prostor (štand) pošto mu projektni biro Beogradskog sajma izda dozvolu za rad u hali i identifikacione isprave.
Izlagač/ izvođač je dužan da dozvolu za rad i primerak overenog projekta u hali preda inspektoru hale. Inspektori Beogradskog sajma vršiće poslove kontrole dozvola za rad u hali izlagača tokom perioda montaže, kako bi sprečilo da radove na Beogradskom sajmu izvode neovlašćene firme. Lica koja izvode radove u hali dužna su da poseduju identifikacione isprave, a kontrolisaće se uvidom u njihovu ličnu kartu. Ukoliko se ustanovi da radove izvode neovlašćene firme i lica, Beogradski sajam ima pravo da obustavi dalje radove, a neovlašćena lica udalji iz hale.
Radovi na montaži i demontaži štandova obavljaju se po pravilu u vremenu od 08-19 časova, u rokovima koji se utvrđuju za svaku manifestaciju. Izuzetno Beogradski sajam može doneti odluku da se navedeno radno vreme produži ili skrati, o čemu je dužan da blagovremeno obavesti izlagače. Štand mora da bude u potpunosti montiran i uređen najkasnije 24 sata pre otvaranja priredbe. U istom roku sva ambalaža mora da bude uklonjena sa štanda od strane izlagača.
Ukoliko izlagač (izvođač) ne dovrši štand u predviđenom roku dužan je da prijavi produžetak radova u hali. Zahtev se podnosi kod inspektora hale. Za svaki sat prekoračenja radnog vremena hale izlagaču (izvođaču) se naplaćuje cena radnog sata po cenovniku Beogradskog sajma. Ukoliko izlagač ne ukloni ambalažu sa izložbenog prostora Beogradski sajam ima pravo da to učini o trošku i na rizik izlagača, a po ceni utvrđenoj cenovnikom Beogradskog sajma.
Ukoliko izlagač započne izgradnju izložbenog prostora bez dozvole za rad, Beogradski sajam će bez odlaganja obustaviti dalje radove, odnosno ukloniti izgrađeno na teret i rizik izlagača.
Izvođačima radova na izgradnji štandova je strogo zabranjen svako oštećivanje poda, plafona, zida, stuba ili bilo kog drugog dela hale, prilikom montaže i demontaže štanda. Zabranjeno je zakucavanje, zavrtanje, lepljenje, zavarivanje, bušenje i sl.
Iznajmljeni štand elementi se ne mogu oštećivati, iznositi van štanda ili iz hale, osim uz specijalno odobrenje Beogradskog sajma i izvođača radova. U slučaju štete izlagač je dužan da plati vrednost jednaku gubitku novog elementa za sva, makar i slučajna oštećenja, kao i 100% cene zakupa za gubitak profita. Sve štete konstatovaće se komisijskim zapisnikom.
Posle završetka montaže štandova i primopredaje uoči otvaranja priredbe ne primaju se reklamacije.