DEMONTAŽA ŠTANDA

decijesobe_img_6268_mRok za demontažu štandova i odnošenje eksponata i materijala sa Beogradskog sajma utvrđuje se za svaku sajamsku priredbu posebno. Minimalni rok za demontažu je 3 dana, a maksimalni 5 dana.
Početak demontaže utvrđuje se za svaku priredbu posebno u radno vreme hale od 08-18 časova. Izuzetno Beogradski sajam može doneti odluku da se navedeno radno vreme produži ili skrati, o čemu je dužan da blagovremeno obavesti izlagače.
Beogradski sajam je ovlašćen da po isteku roka za demontažu, demontira štand ili da demontažu poveri drugom izvođaču, a eksponate i materijal uskladišti na teret i rizik izlagača.
Izložbeni prostor mora da bude vraćen Beogradskom sajmu u stanju u kome je predat izlagaču/izvođaču na korišćenje, što znači da je isti dužan da ukloni sav materijal, izložbene eksponate, opremu i sve predmete bez ostatka sa zakupljenog izložbenog prostora. Otklanjanje oštećenja pada na teret izlagača odnosno izvođača.
Oštećenja nastala u vremenu korišćenja izložbenog prostora od strane izlagača utvrđuje komisija koju odredi Beogradski sajam, uz obavezno prisustvo ovlašćenog predstavnika izlagača/izvođača. U slučaju neopravdanog odsustva predstavnika izlagača/izvođača, Beogradski sajam utvrđuje oštećenje samostalno, komisijskim zapisnikom.
Van radnog vremena sajamske priredbe koja je u toku, nadzor nad izložbenim prostorima i čuvanje izložbenih eksponata obezbeđuje Beogradski sajam i izlagači u dogovoru sa inspektorskom službom u hali, uz napomenu da se izlagači striktno moraju pridržavati propisanog radnog vremena i rokova za uklanjanje eksponata koji se utvrđuju za svaku priredbu posebno.